Provozní řád Palace Inn

Hotel & Grill Restaurant


Každý zájemce (dále jen host) o ubytování a další služby hotelu se zavazuje dodržovat tento provozní řád:

Každý host je povinen před poskytnutím ubytování předložit na recepci hotelu svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad).

1. Pokud není písemně dohodnuto jinak, platbu za služby hotelu je host povinen uhradit vždy ihned při nástupu pobytu nebo předem. Ceník za ubytování i další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu nebo na jeho stránkách.
2. Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním či kožními parazity.
3. Na základě objednaného ubytování hotel ubytuje hosta nejdříve ve 14:00 hod. a nejpozději ve 21:00 hod. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje.
4. Požádá-li host a prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.
5. Hotel může ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné ubytování, než bylo dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
6. Na pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníků recepce a to od 11:00 hod. do 22:00 hod.
7. Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování a jiné prostory určené hostům. Při nástupu obdrží host pokojovou kartu od hotelového pokoje. Host je povinen předejít ztrátě pokojových karet, zabezpečit proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení karet osobám, které nejsou v hotelu ubytovány.
V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta je hotel oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování i ostatních prostorách hotelu a restaurace a to v plné výši včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj s příslušenstvím nebo jiný prostor hotelu či restaurace vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škody způsobí děti nebo jiné osoby ubytované hostem nebo využívající služeb hotelu či restaurace.
8. Při vážném poranění nebo onemocnění je host povinen uvědomit nejbližšího zaměstnance hotelu či restaurace, který zajistí lékařskou pomoc.
9. Hotel nezodpovídá za cennosti (např. výpočetní techniku, audiovizuální techniku, šperky apod.) a peníze vnesené na hotelové pokoje. Za škody způsobené na majetku hosta provozovatel hotelu neodpovídá. Hosté mají k dispozici na hotelovém pokoji trezor.
10. Psi či jiná zvířata nesmějí být umístěna v hotelu.
11. Z bezpečnostních důvodů není vhodné nechávat na pokojích děti do 12-ti let bez dozoru dospělých a to i ve společných prostorách hotelu.
12. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta ubytovatel peníze nevrací.


HOST je povinen:

 • uhradit cenu za ubytování a další čerpané služby dle platného ceníku

 • řádně užívat prostory určené hostům, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji

 • seznámit a řídit se s Provozním řádem hotelu

 • před odchodem z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout elektrické spotřebiče

 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených hostům

 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host sám způsobil

 • chovat se tak, aby svým počínáním nerušil ostatní hosty hotelu

 • ubytovací prostory opustit do 10:00 hod. v den odjezdu, pokud není dohodnuto jinak

 • hostovi je možné vyhovět v případě požádání o pozdější check-out

 • pokud host nepožádá a opustí pokoj později, než je dohodnutá stanovená doba, nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována cena ubytování v plné výši za další den

 • v době od 22:00 hod. do 7:00 hod. dodržovat noční klid

 • parkovat auta jen ve vyhrazeném prostoru určeném hotelem. Tento parkovací prostor je otevřený, tudíž provozovatel neručí za případné poškození / odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle

 • dbát bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů

 • rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědní za dodržování čistoty v ubytovacích a jiných prostorách hotelu i restaurace. Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou schopny udržovat osobní hygienu.

Je zakázáno:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích a jiných prostorách hotelu (stěhování nábytku, zásahy do elektrické sítě aj.)

 • používat v prostorách hotelu vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holicí strojek, vysoušeč vlasů apod.)

 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě

 • chovat se vulgárně, hrubě a agresivně jak k zaměstnancům hotelu a restaurace, tak k ostatním hostům

 • brát na pokoje zvířata

 • brát hotelové osušky a ručníky mimo hotel a wellness. Za znehodnocení nebo ztrátu se účtuje poplatek dle platného ceníku

 • uvádět adresu jako místo podnikání

 • nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžitému použití

 • kouřit a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm uvnitř ubytovacích prostor a jiných prostor hotelu kromě míst k tomuto účelu vyhrazených

 • používat jakákoli vlastní topná tělesa

 • vodit psi a jiná zvířata do prostor hotelu

HOTEL je povinen:

 • předat k užívání hostu prostory vyhrazené pro ubytování

 • dbát na odstranění závad bez zbytečných průtahů, jakož i odpovědnost za technický a hygienický stav ubytovacích a jiných prostor hotelu, umožnit parkování vozidel ve vyhrazeném prostoru

Hotel má právo od smlouvy s hostem odstoupit i během pobytu, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené Provozním řádem hotelu, nebo v ubytovacích prostorách hrubě porušuje dobré mravy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na pohledávky hotelu z této smlouvy vzniklé.

V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si hotel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění ubytovacích prostor i hotelu.

Stížnosti (případně návrhy na zlepšení provozu hotelu) sdělte pracovníkům recepce nebo vedení hotelu.

Provozní řád platný od: 1.1.2024

Provozní doba: 11:00 - 22:00

Telefonické kontakty: recepce: 702 120 145, restaurace 724 598 005

Pracovníci odpovědní za provoz: Kristýna Pařízková 602 543 619